Memahami Tanda-tanda Zaman Oleh Prof Dr Muzakkir, MA Guru...

Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, dimana pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah dan orang yang amanah dikhianati,...

Urgensi Khatib Bagi Ummat Islam Oleh Heri Azmi, S.Ag, MA...

Memuji pemimpin zalim terhadap umat Islam dan mendoakannya dalam khutbah Jumat tidak dibenarkan dan dianjurkan bahkan perbuatan bid’ah (Imam Nawawi, al-Majmu’..., jilid 4, hlm.521) Tulisan...

Tahlilan Di Kematian: Sunnah/Bid’ah? Oleh dr Arifin S. Siregar. ...

Dan seseorang mendapat pahala dari apa yang ia kerjakan sendiri (QS.An-Najm: 39) Tahlilan dikematian, seperti yang terjadi di Indonesia ialah : tamu-tamu berkumpul di rumah...

Studi Islam, Berawal Penjernihan Istilah (In Memoriam Prof Dr Nur...

Prof Fadhil selalu mengingatkan mahasiswanya pentingnya mendudukkan semua istilah yang dipakai dalam studi Islam Siapapun yang pernah menjadi murid Prof Nur A. Fadhil Lubis, MA...

Peran Amil Zakat Dalam Alquran   Oleh Achyar Zein...

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan...

Puasa Rajab Menurut Empat Mazhab Oleh H. Muhammad Nasir, Lc.,...

Puasa di bulan Rajab disepakati oleh para ulama mazhab fikih yang empat hukumnya sunat hanya mazhab Hanbali yang mengatakan hukumnya makruh jika dikerjakan setiap...

TAFSIR ALQURAN APLIKATIF Pernak-pernik Pernikahan (Surat Albaqarah: 220-223) ...

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang Mukmin lebih baik dari wanita Musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan...

Kontoversi Zakat Profesi & Implementasinya Oleh Prof Dr Asmuni, MA...

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir (QS.Albaqarah ayat: 219) Yūsuf...

Mendidik Akhlak Anak Di Zaman Modern Oleh Rahmat Rifai Lubis,...

Sifat malas dan santai memiliki efek sangat buruk bagi anak, dipastikan membawanya penyesalan. Sebaliknya, kesungguhan dan kedisiplinan membawa kebahagiaan Dunia Akhirat Kehadiran seorang anak dalam...

Menyambut Datangnya Bulan Haram Oleh HM. Nasir, Lc, MA

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan Langit dan Bumi… (QS.Attaubah: 36) Ayat di atas...